Organisatie

 

 

 

Waterpoort zorgt ervoor dat we samen kansen benutten die we alleen niet kunnen realiseren. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen en ligt op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland.

De Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort die op 30 juni 2016 in Tholen werd getekend, verwoordt dat zes gemeenten rond het Volkerak en Zoommeer, de drie betrokken provincies, waterschap Brabantse Delta en andere publieke en private partijen samen aan de slag gaan met de ontwikkeling van het gebied. Centraal staat het ontwikkelingsperspectief van een regio die het gezicht weer naar het water heeft gericht. Oude relaties tussen stad, water en ommeland zijn weer hersteld en nieuwe relaties zijn ontstaan. De overgangen van land en water bieden kansen voor wonen, recreatie en natuur. De ontwikkeling van de regio wordt gevoed en gestuurd vanaf en met het water. Een gezond regionaal en verbonden watersysteem is de katalysator voor economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

In Waterpoort werken we samen aan concrete projecten die bijdragen aan een grotere regionale bedrijvigheid. De drie leidende thema’s zijn Water, Deltanatuur/Landschap en Erfgoed. Waarbij de verbinding met landbouw, energie en leefbaarheid, gezien het karakter van het gebied, voor de hand liggen.

De netwerk- en samenwerkingsorganisatie van Waterpoort wordt hiervoor gecontinueerd en gedurende de komende jaren uitgebouwd met een uitvoeringsprogramma met concreet uitgewerkte projectideeen met een initiatiefnemer/eigenaar, een businesscase met begroting en de benodigde middelen. De uitvoeringsorganisatie zorgt voor een integrale aanpak waarbij de partijen in de regio elkaar versterken in de product- en marktontwikkeling.

Waterpoort bestaat uit:

De gemeenten:
Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Goeree-Overflakkee, Steenbergen en Tholen

De wateren:
Krammer, Mark, Dintel en Vlietboezem, Rijn-Scheldekanaal,Volkerak, Zoommeer

Verder werken mee:
provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, provincie Zeeland, de regio West-Brabant, Waterschap de Brabantse Delta, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ZLTO, Avans, NHTV, HZ University, Rabobank, SuikerUnie, Evides, Brabant Water, DuurzaamDoor, IVN en streekorganisatie Brabantse Wal