Niets doen is geen optie. Daarom: het Waterpoortmanifest

Voor Waterpoort is 2014 een cruciaal jaar. Het Rijk stelt dit jaar de ’Rijksstructuurvisie Grevelingen, Volkerak-Zoommeer’ vast. In deze Rijksstructuurvisie moet duidelijk worden of het Volkerak-Zoommeer op termijn zout wordt en of de Grevelingen wordt gebruikt  voor extra waterberging. We willen het Rijk verleiden de juiste keuzes te maken. Niets doen is geen optie! Daarom werken de partijen in Waterpoort samen aan een Waterpoortmanifest

In het manifest beschrijven we het toekomstperspectief voor de regio. Maar zeker zo belangrijk is dat we laten zien wat we als Waterpoortpartijen zélf bijdragen aan het realiseren van die gewenste toekomst. Het is goed dat de veiligheid op korte termijn verhoogd wordt door waterberging in het Volkerak-Zoommeer. Maar we zijn er van overtuigd dat het nog beter kan in verbinding met de Grevelingen. Dat zou kunnen in combinatie met een getijdencentrale in de Brouwersdam.

Het Volkerak-Zoommeer kan ook weer vitaal worden door terugkeer van zout water met een beperkt getij. Het Volkerak-Zoommeer kan ook dan weer nieuwe duurzame ontwikkeling bieden aan de regio. Nieuwe initiatieven staan klaar! Ruim twintig partijen, waaronder ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en overheden werken hier samen aan.

Niets doen is dus geen optie, daarom zetten wij ons Waterpoortmanifest in. Met een toekomstperspectief, zes ‘ waterwaarden’, een projectenlijst en een procesbeschrijving willen de samenwerkende partners binnen Waterpoort laten zien wat zij zelf bijdragen aan het realiseren van die gewenste toekomst. In maart is het Manifest klaar. Wordt vervolgd!