WATERPOORT jaar van het LANDSCHAP in BEWEGING 2022

In het jaar 2022 kijken we in Waterpoort door de bril van het thema ‘Landschap in beweging’. We laten ons inspireren, maken zichtbaar wat het thema voor Waterpoort betekent én stimuleren initiatieven rond dit thema. Ook jij kunt hieraan een bijdrage leveren. Heb je een idee dat past in het Waterpoort jaar van het LANDSCHAP in BEWEGING 2022? Neem dan contact op met iemand van het Ondersteuningsteam of stuur een email naar: info@Waterpoortwerkt.nl. De activiteiten onder het jaar van het landschap communiceren we gedurende het jaar op deze website en onze social media kanalen.

VERLEDEN

Het landschap van Waterpoort kent een bewogen historie. Watervloeden zoals de St. Elizabethsvloed in 1421 zorgden voor dijkdoorbraken en verdronken dorpen. Gaandeweg nam de invloed van de mens op het landschap toe. De bekende Gastelse Kaart uit 1565 laat een regio zien die nog vol onder invloed stond van de zee. De Mauritskaart uit 1590 geeft een beeld waaruit blijkt dat grote delen ingepolderd zijn. De kenmerken van het landschap en, met name in relatie met het water, waren leidend voor het gebruik. Zo ontwikkelde zich in de 17e en 18e eeuw onder andere de Zuidwaterlinie, een verdedigingslinie van forten en inundatiezones die slim gebruik maakte van de natuurlijke hoogteverschillen. Nederland werd in 1953 opgeschrikt door een Watersnoodramp. Een ramp met grote gevolgen, ook in het Waterpoort-gebied. De hierop volgende Deltawerken zorgden voor meer veiligheid, maar hadden tegelijkertijd tot gevolg dat er gezocht moest worden naar  een nieuwe balans voor de natuur en het gebruik van het landschap door de mens.

HEDEN

Vandaag de dag zien we in Waterpoort een landschap met duidelijke kenmerken die wijzen op dit verleden, in combinatie met ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen in de afgelopen decennia. Grootschalige bedrijvigheid en nieuwe infrastructuur staan in contrast met het open en ruimtelijk kleipolderlandschap, dat werd omzoomd door kreken en grote wateren en geflankeerd door schorren en slikken. Het Volkerak-Zoommeer verbindt het Waterpoortgebied en de mensen die er wonen, werken en recreëren. De nieuwe balans tussen veiligheid, natuur en gebruik na de Deltawerken heeft gezorgd voor een harde overgang tussen land en water: de inwoners hebben de rug veelal naar het water.

TOEKOMST

Onmiskenbaar is het gezicht terug wenden naar het water één van de belangrijke doelen van Waterpoort. We zien daarnaast ook een maatschappij die volop in beweging is met bijbehorende grote ruimtelijke vraagstukken, zoals op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, landbouw en energie. Die toekomst gaat wederom voor beweging zorgen, ook in Waterpoort. Dát het landschap beweegt is een gegeven. Hóe het beweegt, daar hebben we invloed op.

In Waterpoort maken we gebruik van de mensen in het gebied, om samen met dat netwerk de toekomst vorm te geven. We zoeken elkaar op, inspireren elkaar en maken gebruik van ontwerp en verbeeldingskracht. We verbinden mensen en we verbinden projecten. We verbinden thema’s, beleid en opgaven. We experimenteren en we voeren uit. We komen in beweging, op voor het thema ‘landschap in beweging’. 

Doe jij met ons mee?