Waterpoort is op zoek naar een nieuwe inspirerende en verbindende onafhankelijk voorzitter

Waterpoort is op zoek naar een nieuwe inspirerende en verbindende onafhankelijk voorzitter die meewerkt aan een gebied om trots op te zijn

In het jaar 2021 bestaat het samenwerkingsverband Waterpoort 10 jaar! We zijn er trots op dat Waterpoort al heel veel mooie ontwikkelingen heeft doorgemaakt en er inmiddels een groot en actief netwerk is.
Een belangrijke projectenmotor in het gebied is de Waterpoortacademie waar initiatiefnemers (inwoners, ondernemers en ambtenaren) met een droom gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun droom te verwezenlijken. Daarbij is het verbinden van ondernemers, omgeving en overheden het uitgangspunt. Hieruit is inmiddels een Lerend Netwerk ontstaan. Ook is er een groot netwerk aan gastheren van Waterpoort opgebouwd.
Waterpoort is een belangrijke gebiedsalliantie binnen de Zuidwestelijke Delta en Geopark Schelde Delta en vormt één van de zes deelgebieden die invulling geven aan het programma van Nationaal Park NLDelta.

De belangrijkste opgave van Waterpoort is nieuwe ontwikkelingen stimuleren op basis van kwaliteiten, energie en potenties die in de streek aanwezig zijn.
De 3 leidende thema’s hierbij zijn, WATER, DELTANATUUR en ERFGOED met verbinding naar Landbouw, Energie en Leefbaarheid. De komende jaren zijn gericht op een verdere inhoudelijke verbreding. Naast de genoemde thema’s ligt er de uitdaging om Waterpoort meer te gaan verbinden aan de grote maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptatie, energietransitie en biodiversiteit.

Om het gebied te versterken werken Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Tholen, Bergen Op Zoom, Steenbergen, Halderberge, Goeree-Overflakkee en Moerdijk samen.
De zeven genoemde partijen zijn verenigend in de bestuurlijke Initiatiefgroep (IG). De IG wordt ondersteund door een compact kernteam en een breed ambtelijk ondersteuningsteam.
De gebiedsorganisatie Waterpoort is een samenwerking van inmiddels 34 partners bestaande uit Overheden, Ondernemers, Onderwijs en Onderzoeksinstellingen in verbinding met de Omgeving. De partijen werken binnen Waterpoort samen aan het versterken van de netwerkorganisatie en aan een uitvoeringsorganisatie die nieuwe projecten genereert.

De voorzitter

Met het vertrek van de huidige voorzitter is de bestuurlijke initiatiefgroep op zoek naar een nieuwe onafhankelijk voorzitter die de komende jaren het boegbeeld wil zijn van Waterpoort en de uitdaging met ons aan wil gaan om Waterpoort verder te verbreden op inhoud en netwerk.

Als belangrijkste taken heeft de voorzitter:

  • het optreden als regionaal boegbeeld/ambassadeur voor Waterpoort;
  • het voorzitten van de Bestuurlijke Initiatiefgroep, het bijwonen van het bestuurlijk overleg en het voorbereiden ervan met de gebiedsmanager;
  • het onderhouden van nauwe contacten met de bestuurders van de IG en de verbinding leggen met het ambtelijk ondersteuningsteam en Lerend Netwerk.
  • het stimuleren van het energieke netwerk en kansen benutten om dit verder uit te breiden;
  • het verbinden van Waterpoort met andere netwerken en samenwerkingen binnen de Zuidwestelijke Delta, in het bijzonder NLDelta.

De ideale voorzitter

  • zet het gebied en de mensen die er wonen en werken centraal en heeft het vermogen om partijen in de driehoek overheid, ondernemers en omgeving op een innovatieve en inspirerende manier aan elkaar te verbinden. Met een optimistische blik en verbeeldingskracht is de voorzitter in staat om anderen te enthousiasmeren en tot actie te bewegen om een bijdrage te leveren aan een nieuwe toekomst.
  • Is goed op de hoogte van de maatschappelijke opgaven, regio brede vraagstukken en heeft kennis over Waterpoort als brede gebiedssamenwerking;
  • Is empathisch, een netwerker pur sang, toegankelijk en beweegt zich gemakkelijk in verschillende omgevingen. Het onderhouden van warme contacten met de samenwerkingspartners van Waterpoort is een vanzelfsprekendheid.
  • Is vertrouwd met bestuurlijke processen, een doorzetter, besluitvaardig en weet dit te combineren met voldoende ruimte geven aan anderen.

Aanstelling en vergoeding

De aanstelling als onafhankelijk voorzitter is voor de duur van 3 jaar en loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Jaarlijks wordt de inzet geëvalueerd. Het ligt in de intentie om het samenwerkingsverband ook na 2023 voort te zetten. Het verlengen van het voorzitterschap behoort daarmee tot de mogelijkheden.
De hoeveelheid in te zetten uren is ingeschat op 150 tot 200 op jaarbasis. Dit zal in overleg verder bepaald worden. Voor de inzet is sprake van een vergoeding.

Een groot deel van de inzet zal overdag plaatsvinden. Het is dan ook van belang dat de voorzitter enige mate van flexibiliteit heeft in de agenda. Jaarlijks wordt voorafgaande aan het nieuwe jaar een jaarkalender opgesteld waarin een groot deel van overlegmomenten of ontmoetingsmomenten is vastgelegd.

Meer informatie en interesse

Meer informatie is verkrijgbaar bij gebiedsmanager Waterpoort Hans Leermakers, telefoon 06-18303076. Inhoudelijk is ook informatie verkrijgbaar bij de vertrekkend voorzitter Silvia Bal, telefoon 06-51404042.
Voor algemene informatie over Waterpoort zie ook www.waterpoortwerkt.nl

 

Bij interesse is het mogelijk om tot en met 30 november 2020 te reageren door een mail te sturen aan Waterpoort@brabant.nl