Watergebruikers rond Volkerak-Zoommeer in kaart gebracht

Onderzoeksgroep Waterveiligheid en Ruimtegebruik van het Delta Academy Applied Research Centre heeft recent de eerste fase van de gebruikersatlas van het gebied Waterpoort opgeleverd. Deze atlas geeft inzicht in de afhankelijkheden van watergebruikers van het nu nog zoete watersysteem. Het vormt een eerste stap om de kwetsbaarheden en kansen van gebruikersgroepen van een veranderend watersysteem in kaart te brengen. Dit is een eerste wetenschappelijke stap voor watersensitieve gebiedsontwikkeling in het gebied Waterpoort.

Volkerak-Zoommeer van zoet naar zout
In de Ontwerp-Rijksstructuurvisie is aangekondigd om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken en het getij beperkt te herstellen, zodat de ecologie en vitaliteit van het gebied Waterpoort verbetert. Maar op wat en wie heeft deze verzilting invloed? Hoe ervaren diverse watergebruikers, zoals boeren en watersporters, deze voorgenomen verzilting en hoe kunnen zij hier het beste mee om gaan?

Atlas Waterpoort
Onderzoekers en studenten van onderzoeksgroep Waterveiligheid en Ruimtegebruik inventariseren en analyseren de impact van het veranderen van het watersysteem op de watergebruikers van het Volkerak-Zoommeer. Zij hebben eerst in kaart gebracht welke watergebruikers er zijn en hoe zij nu gebruikmaken van het huidige watersysteem. Deze inventarisatie is weergegeven in de Gebruikersatlas van Waterpoort. Deze atlas is verdeeld in 5 thema’s: transport & industrie, natuur, recreatie, landbouw en visserij & aquacultuur. De inventarisatie laat de diversiteit in het gebruik van het zoete water zien. De landbouwers zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het zoetwatersysteem voor het bewateren van hun akkers. En vissers vangen brasem en wolhandkrab; soorten die alleen in zoetwater leven. De watersporters en industrie worden enigszins beperkt door het huidige watersysteem omdat er geen verbinding is met open zee.

Na deze eerste fase van inventariseren, werken studenten en onderzoekers aan de tweede fase. In deze fase wordt geanalyseerd waar kwetsbaarheden en gebruiksmogelijkheden van verzilting voor de watergebruikers liggen. In de derde en laatste fase van het onderzoek zullen cases van watergebruikers verder uitgewerkt worden.

Op naar een veerkrachtig deltagebied
De veranderingen in het watersysteem is één van de grootste uitdagingen voor komende decennia. De atlas van Waterpoort biedt de betrokken partijen inzicht in initiatieven, kwetsbaarheden en gebruiksmogelijkheden van het gebied. Het praktijkgerichte onderzoek vanuit de onderzoeksgroep Waterveiligheid en Ruimtegebruik sluit aan op de ambitie van de gebiedspartijen om Waterpoort vanuit de samenleving te transformeren tot een veerkrachtig deltagebied. In het vervolgtraject maakt de onderzoeksgroep een koppeling naar internationaal onderzoek op het gebied van Resilient Deltas. Waterveiligheid is hier integraal onderdeel van.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
–        Jean-Marie Buijs, docentonderzoeker van onderzoeksgroep Waterveiligheid en Ruimtegebruik, HZ University of Applied Sciences, jm.buijs@hz.nl, +31 (0) 6 18 47 17 36
–        Evy van der Wees, communicatiemedewerker praktijkgericht onderzoek, HZ University of Applied Sciences, e.vd.wees@hz.nl, +31 (0) 6 57 57 44 60

Delta Academy
De HZ Delta Academy biedt een uniek pakket hbo-opleidingen en een Applied Research Centre op het gebied van water, land en leven in deltagebieden. Praktijkgericht onderzoek en onderwijs zijn sterk verbonden binnen de academie. Delta Academy is dan ook dé plek waar studenten gaan studeren als zij ervoor willen zorgen dat we veilig kunnen blijven leven in deltagebieden over de hele wereld. Voor meer informatie over Delta Academy verwijzen wij u naar http://www.deltaacademy.nl