Samenwerkende partijen aan de slag in Waterpoort

De samenwerkende partijen in Waterpoort hebben 27 juni 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit gebeurde tegen het decor van het historische Sluizencomplex Benedensas in De Heen.  Hiermee luiden we de volgende fase van de gebiedsontwikkeling Waterpoort in.

De samenwerkingsovereenkomst verwoordt dat de zes gemeenten rond het Volkerak en Zoommeer, daarbij gesteund door de drie betrokken provincies, waterschap, terreinbeheerders, ZLTO, bedrijfsleven en onderwijs, samen aan de slag te gaan om te werken aan een robuuste, vitale en zelfbewuste regio.

Doelen daarbij zijn:

  • land, water en bewoners weer beter verbinden. Via ‘waterpoorten’ de relaties tussen stad, water en ommeland weer herstellen. Deze waterpoorten bieden toegang tot het open water en tot het stelsen van kreken, rivieren en beken;
  • zichtbaar robuustere en productievere relaties tussen bedrijven, burgers en overheid;
  • regionale troeven en economische pijlers beter verbinden;
  • het gebied beter zichtbaar en beleefbaar (regiobranding) in relatie met de overige gebieden van de Zuidwestelijke Delta, de Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie.

Uiteindelijk moet dit leiden tot de uitvoering van concrete projecten (waaronder quick wins) onder de vlag van Waterpoort.  Naast economische en  maatschappelijke vooruitgang in de regio moet die ook leiden tot het herstel van een ecologisch evenwicht met op termijn een verzilt Volkerak-Zoommeer met (beperkt) getij.

Bijlage 1: Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort

Bijlage 2: Organisatie Gebiedsontwikkeling Waterpoort

Bijlage 3: Gebiedsbegrenzing

Bijlage 4: Waterpoort boekje ‘Dit is Waterpoort’

In BN de Stem van 28 juni 2013 stond een mooi artikel over de bijeenkomst: Artikel BN de Stem Waterpoort.