Next Step Waterpoort

De toeristisch-recreatieve focus van de afgelopen jaren is van absolute waarde geweest voor de opbouw van het netwerk, de identiteit en de trots op het gebied en het bouwen van een stevig netwerk. Nu is de tijd aangebroken om de kracht van Waterpoort ook te benutten voor de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. De grote uitdaging daarbij is de vermaatschappelijking van deze thema’s. Daartoe moeten we deze opgaven in het midden van de driehoek ‘overheid, markt en gemeenschap’ plaatsen. Want zolang overheden, bedrijven en bewoners aan de randen van de driehoek blijven werken, werken ze elkaar tegen. Binnen de driehoek moet je het samen doen. Dat vereist nieuwe verhoudingen met nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden.