Meer geld voor de West-Brabantse waterwegen

De provincie Noord-Brabant is vaarwegbeheerder van de Dintel, de Mark, de Roode Vaart, het Mark-Vlietkanaal, de Steenbergse en Roosendaalse Vliet en de Steenbergse en Heense haven. Het waterschap Brabantse Delta voert de onderhoudswerkzaamheden uit. Geconstateerd is dat de huidige bijdragen aan het vaarwegbeheer ontoereikend zijn om de onderhoudsstaat op orde te brengen en te houden. Provinciale Staten hebben daarom in de begroting 2019 eenmalig € 6,6 miljoen en structureel € 0,5 miljoen voor dit onderhoud beschikbaar te stellen, bovenop de huidige bijdrage van jaarlijks € 1,4 miljoen.

Met het waterschap Brabantse Delta wordt in december 2018 overlegd gevoerd over de besteding van deze extra middelen.