KICK OFF GROENE CIRKELS CIRCULAIRE SUIKERBIETEN KETEN

Op donderdag 18 april tekenden Suiker Unie, provincie Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center een Groene Cirkels convenant om samen te verduurzamen. “Vanuit de suikerbietenketen werken wij gezamenlijk aan een circulaire samenleving met de natuur als partner”, zo luidt de gezamenlijke ambitie van de drie convenantpartners. Met elkaar en nog veel meer stakeholders zullen zij verduurzamen op 5 thema’s: logistiek, kringlooplandbouw, energie, biobased en vergroening leefomgeving.

Suiker Unie is een coöperatie van ongeveer 9.000 Nederlandse suikerbietentelers met een totaal areaal van ongeveer 80.000 hectare. Het hoofdkantoor bevindt zich in Dinteloord, Noord-Brabant. Suiker Unie wil ’s werelds groenste, innovatiefste en succesvolste suikerbietverwerker zijn. Daarbij wil Suiker Unie met haar telers en andere stakeholders samenwerken aan het verder verbeteren van de bodemgezondheid en biodiversiteit, waarbij toekomstige generaties kunnen blijven telen op gezonde bodems. Voor de logistiek en het gehele productieproces wil zij uiteindelijk alleen nog hernieuwbare energie gebruiken. Ook wil Suiker Unie verder innoveren met de suikerbiet, waarbij de suikerbiet de bron zal zijn voor onder andere groene energie, plantaardige eiwitten, vezels en bioplastics.

Voor de Provincie Noord-Brabant is een duurzame economie en samenleving één van de hoofduitgangspunten van de omgevingsvisie, het beleidskader voor de Provincie. In 2050 stelt de Provincie Noord-Brabant zich als doel om een goede leefomgevingskwaliteit te hebben doordat op alle aspecten beter wordt gepresteerd dan het wettelijk minimumniveau. De biodiversiteit binnen en buiten de natuurgebieden is op orde, de lucht- en waterkwaliteit voldoet en de bodem is vitaal. ProvincieNoord-Brabant gelooft in een ondernemende provincie waar inwoners, ondernemers, en overheden op hun eigen manier initiatief nemen en zo economische, sociaal-culturele en ecologische waarden in onze samenleving toevoegen.

Groene Cirkels leent zich bij uitstek voor samenspel in deze driehoek waarbij synergie en het creëren van meerwaarde, de kwaliteit van leven hier en nu goed kunnen laten samengaan met de kwaliteit van leven elders en later. Uit ervaring weet de Provincie Noord-Brabant dat transities vaak niet vanzelf gaan, zelfs als de urgentie groot is. Bij transities is draagvlak bij alle betrokkenen en draagkracht bij de uitvoerende partners onmisbaar.

Naturalis Biodiversity Center is het Nationale kennisinstituut voor Biodiversiteit en wil haar kennis inzetten voor een gezonde leefomgeving met een duurzame landbouw. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord en de Groene Cirkel aanpak maakt het mogelijk om samen met partners sneller tot innovatievere oplossingen te komen en grote stappen richting duurzaamheid te zetten.