De Atlas van Waterpoort

De onderzoeksgroep Resilient Deltas van HZ University of Applied Sciences heeft in opdracht van Waterpoort onderzoek gedaan naar de belangen en behoeften van gebruikers van het watersysteem van het Volkerak-Zoommeer en omgeving. Uit het onderzoek komt naar voren dat voor diverse partijen de functies van het huidig watersysteem kwetsbaar zijn. Zoals zoetwatervoorziening voor de landbouw en waterkwaliteit voor recreatie en natuur. Verandering van het watersysteem vereist echter aanpassingen van verschillende gebruikers in het gebied. Naast de feitelijke veranderingen, dienen ook de inzichten van gebruikers een plaats te krijgen in het planvormingsproces. Dit blijkt namelijk essentieel voor de mate waarin men bereid is tot adaptatie ten aanzien van de functies van het gebied en participatie in het ontwikkelproces van het watersysteem.

Atlas van Waterpoort
De resultaten van dit beschrijvende onderzoek dragen bij aan de discussie omtrent de planvorming over een zoet of zout Volkerak-Zoommeer en de betekenis voor een veerkrachtige delta-regio. De resultaten zijn gepubliceerd in de Atlas van Waterpoort. De Atlas van Waterpoort biedt de betrokken partijen inzicht in initiatieven, kwetsbaarheden en gebruiksmogelijkheden van het gebied. Het praktijkgerichte onderzoek vanuit de onderzoeksgroep Resilient Deltas sluit aan op de ambitie van de gebiedspartijen om Waterpoort vanuit de samenleving te transformeren tot een veerkrachtig deltagebied. Meer informatie over het project zijn te vinden op www.hz.nl/projecten/waterpoortResilient Deltas

Resilient Deltas
Onderzoeksgroep Resilient Deltas van HZ University of Applied Sciences onderzoekt de samenhang tussen ruimtegebruik, sociaal kapitaal, economie en vitale infrastructuur van deltagebieden. Ook wordt de governance van waterveiligheids- en gebiedsontwikkelingsprocessen onder de loep genomen, zodat een integraal beeld ontstaat. Op basis van dit inzicht zoekt de onderzoeksgroep een dynamische balans, waarmee de samenleving in deltagebieden zich veerkrachtig, vitaal en veilig kan ontwikkelen.