Lerend Netwerk en Ondersteuningsteam

Het Ondersteuningsteam bestaat uit ambtelijke ondersteuning van de betrokken gemeenten en provincies, de Regio West-Brabant, waterschap Brabantse Delta, de terreinbeheerders en de ZLTO. Ook de andere partijen kunnen hiervoor personen afvaardigen. Dit team heeft als hoofdtaak de relatie tussen de Initiatiefgroep en het gebiedsgericht werken productief te versterken. Het Ondersteuningsteam zorgt enerzijds voor verbinding tussen het gebiedsproces Waterpoort en sectorale agenda’s, anderzijds zorgt zij voor verbinding in de eigen achterban, gericht op verankering in de eigen organisatie en vice versa. Bovendien signaleert het Ondersteuningsteam de effecten van gebiedsinitiatieven op verschillende schaalniveaus (bijvoorbeeld in de Zuidwestelijke Delta).