Ondersteunings team en Lerend Netwerk Waterpoort 26 maart 2020

Het Ondersteuningsteam bestaat uit ambtelijke ondersteuning van de betrokken gemeenten en provincies, de Regio West-Brabant, waterschap Brabantse Delta, de terreinbeheerders. Ook de andere Waterpoort-partners kunnen hiervoor personen afvaardigen. Dit team heeft als hoofdtaak de relatie tussen de Initiatiefgroep en het gebiedsgericht werken productief te versterken. Daartoe zorgt zij enerzijds voor verbinding tussen het gebiedsproces Waterpoort en sectorale agenda’s, anderzijds zorgt zij voor verbinding in de eigen achterban, gericht op verankering in de eigen organisatie en vice versa.  Ook heeft het team een signalerende functie ten aanzien van gebiedsinitiatieven op andere schaalniveaus (bijvoorbeeld Zuidwestelijke Delta). Om de effectiviteit van het team te versterken, worden vanaf 1 januari 2018 de bijeenkomsten van het Ondersteuningsteam gedeeltelijk gecombineerd met die van het Lerend Netwerk (een groep van actieve en betrokken ondernemers in het gebied). Hierdoor kunnen initiatieven zeer snel worden getoetst op haalbaarheid en draagvlak